Algemene voorwaarden RoAn Bouwvergunningen

 

Artikel 1.             Definities

 1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.      RoAn Bouwvergunningen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RoAn Bouwvergunningen gevestigd aan de Margrietstraat 21 te Poortugaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67184316;

b.      opdrachtgever: iedere partij die met RoAn Bouwvergunningen een overeenkomst aangaat;

c.      consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

d.      overeenkomst: de overeenkomst tussen RoAn Bouwvergunningen en de opdrachtgever;

e.      werken: alle door RoAn Bouwvergunningen in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, tekeningen en overige documenten, offertes en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet.

 

Artikel 2.             Algemeen

 2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen RoAn Bouwvergunningen en de opdrachtgever.

 2.2.          Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 2.3.          RoAn Bouwvergunningen wijst de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 2.4.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door RoAn Bouwvergunningen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.5.          Indien RoAn Bouwvergunningen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RoAn Bouwvergunningen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3.             Aanbod en offertes

 3.1.          Ieder aanbod en alle offertes van RoAn Bouwvergunningen zijn geheel vrijblijvend.

 3.2.          De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RoAn Bouwvergunningen opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop RoAn Bouwvergunningen zijn aanbod baseert.

 3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten van RoAn Bouwvergunningen binden RoAn Bouwvergunningen niet.

 3.4.          Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 3.5.          Al datgene dat in het kader van een offerte door RoAn Bouwvergunningen wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van RoAn Bouwvergunningen onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

 

Artikel 4.             Prijzen en uurtarieven

 4.1.          Voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en uurtarieven exclusief btw.

 4.2.          Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde prijzen en uurtarieven inclusief btw.

 4.3.          Vermelde prijzen zijn exclusief de leges kosten. Deze kosten verschillen per gemeente en zullen door de gemeente aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5.             Totstandkoming van de overeenkomst

 5.1.          De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod dan wel de offerte van RoAn Bouwvergunningen.

 

Artikel 6.             Annulering

 6.1.          Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan wordt het volgende aan de opdrachtgever in rekening gebracht:

a.      alle kosten die RoAn Bouwvergunningen in het kader van de overeenkomst reeds heeft gemaakt. Deze kosten worden als volgt berekend: Het aantal uren dat RoAn Bouwvergunningen besteed heeft aan werkzaamheden voor de opdrachtgever maal het op dat moment geldende uurtarief van RoAn Bouwvergunningen;

b.      eventuele annuleringskosten die RoAn Bouwvergunningen aan een ingeschakelde derde dient te betalen.

 6.2.          Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

 

Artikel 7.             Wijzigen van de overeenkomst

 7.1.          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 7.2.          Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. RoAn Bouwvergunningen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

 7.3.          Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is RoAn Bouwvergunningen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de gewijzigde prijs en andere voorwaarden die verbonden zijn aan het wijzigen van de overeenkomst.

 

Artikel 8.             Uitvoering van de overeenkomst

 8.1.          RoAn Bouwvergunningen zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

 8.2.          RoAn Bouwvergunningen heeft het recht de overeenkomst, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen, (deels) door derden te laten uitvoeren.

 8.3.          RoAn Bouwvergunningen zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 8.4.          RoAn Bouwvergunningen kan nimmer garanderen dat door zijn werkzaamheden de door de opdrachtgever gewenste vergunning wordt verleend dan wel in stand blijft. Het indienen van een bezwaarschrift indien een vergunning niet is verleend valt niet onder de werkzaamheden van RoAn Bouwvergunningen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9.             Verplichtingen van de opdrachtgever

 9.1.          De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RoAn Bouwvergunningen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RoAn Bouwvergunningen worden verstrekt.

 9.2.          Indien de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 9.3.          De opdrachtgever is gehouden RoAn Bouwvergunningen onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 9.4.          De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het RoAn Bouwvergunningen onmogelijk maakt de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

 9.5.          Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het (laten) verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig (laten) uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

 9.6.          De opdrachtgever vrijwaart RoAn Bouwvergunningen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 9.7.          De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het in overeenstemming met de verleende vergunning (ver)bouwen of slopen.

 9.8.          Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens RoAn Bouwvergunningen heeft voldaan of onrechtmatig jegens RoAn Bouwvergunningen handelt, dan heeft RoAn Bouwvergunningen het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen en heeft RoAn Bouwvergunningen het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 10.           Uitvoeringsstermijn

10.1.          De door RoAn Bouwvergunningen opgegeven uitvoeringsstermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

10.2.          In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van RoAn Bouwvergunningen ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

10.3.          Overschrijding van de opgegeven uitvoeringsstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

10.4.          RoAn Bouwvergunningen kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het door de gemeente verlengen van de periode waarbinnen de gemeente beslist over de bouwvergunning.

 

Artikel 11.           Facturatie, betaling en retentierecht

11.1.          Facturatie geschiedt onverwijld nadat RoAn Bouwvergunningen de vergunning heeft aangevraagd.

11.2.          De opdrachtgever dient de van RoAn Bouwvergunningen ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

11.3.          Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zijnde een bedrijf vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

11.4.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van RoAn Bouwvergunningen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.5.          Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

11.6.          RoAn Bouwvergunningen is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle openstaande facturen door de opdrachtgever voldaan zijn.

 

Artikel 12.           Intellectuele eigendomsrechten

12.1.          Tenzij RoAn Bouwvergunningen en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft RoAn Bouwvergunningen of zijn licentiegever volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de werken.

12.2.          RoAn Bouwvergunningen verleent aan de opdrachtgever zijnde een bedrijf het recht om de werken uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken en aan de opdrachtgever zijnde een consument het recht om de werken enkel voor privé gebruik aan te wenden, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

12.3.          Zonder voorafgaande toestemming van RoAn Bouwvergunningen is het de opdrachtgever niet toegestaan de werken ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook, tenzij uit de aard van de werken anders voortvloeit.

12.4.          Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van RoAn Bouwvergunningen of van zijn licentiegever, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die RoAn Bouwvergunningen daardoor lijdt.

12.5.          De opdrachtgever vrijwaart RoAn Bouwvergunningen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 13.           Opschorting en ontbinding

13.1.          RoAn Bouwvergunningen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

a.      RoAn Bouwvergunningen of de door RoAn Bouwvergunningen ingeschakelde derde partij bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;

b.      na het sluiten van de overeenkomst RoAn Bouwvergunningen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

13.2.          RoAn Bouwvergunningen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

13.3.          Voorts is RoAn Bouwvergunningen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.4.          RoAn Bouwvergunningen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

 

Artikel 14.           Aansprakelijkheid en verjaring

14.1.          RoAn Bouwvergunningen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a.      een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;

b.      enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

14.2.          De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. RoAn Bouwvergunningen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart RoAn Bouwvergunningen tegen alle aanspraken ter zake.

14.3.          De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van RoAn Bouwvergunningen, maakt.

14.4.          RoAn Bouwvergunningen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor werkzaamheden die door derden, gecontracteerd door de opdrachtgever, worden uitgevoerd.

14.5.          RoAn Bouwvergunningen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden niet binnen een bepaalde periode voltooid kunnen worden.

14.6.          RoAn Bouwvergunningen is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.7.          De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte documenten en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan RoAn Bouwvergunningen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

14.8.          Indien de gemeente de vergunningaanvraag van de opdrachtgever afwijst, dan kan RoAn Bouwvergunningen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14.9.          RoAn Bouwvergunningen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (vertragings)schade die het gevolg is van onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.

14.10.          RoAn Bouwvergunningen is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

14.11.          Indien RoAn Bouwvergunningen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RoAn Bouwvergunningen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RoAn Bouwvergunningen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van RoAn Bouwvergunningen beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.12.          RoAn Bouwvergunningen heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

14.13.          De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van RoAn Bouwvergunningen.

14.14.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens RoAn Bouwvergunningen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens RoAn Bouwvergunningen kan aanwenden.

 

Artikel 15.           Overmacht

15.1.          RoAn Bouwvergunningen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; verkeersstoringen; diefstal; ziekte van de natuurlijke persoon die namens RoAn Bouwvergunningen de overeenkomst uitvoert; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- of regelgeving.

15.2.          In het geval dat RoAn Bouwvergunningen door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft RoAn Bouwvergunningen het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat RoAn Bouwvergunningen gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Alle werkzaamheden die tot aan het moment van de opschorting of ontbinding zijn uitgevoerd worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 16.           Klachten

16.1.          Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk of via de e-mail aan RoAn Bouwvergunningen te worden gemeld.

16.2.          De opdrachtgever dient RoAn Bouwvergunningen de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat RoAn Bouwvergunningen overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat RoAn Bouwvergunningen erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

16.3.          Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

16.4.          Indien RoAn Bouwvergunningen de klacht van de opdrachtgever gegrond acht, dan zal de opdrachtgever RoAn Bouwvergunningen in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal RoAn Bouwvergunningen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 

Artikel 17.           Geheimhouding

17.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2.          Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak RoAn Bouwvergunningen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RoAn Bouwvergunningen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RoAn Bouwvergunningen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.          Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RoAn Bouwvergunningen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en RoAn Bouwvergunningen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RoAn Bouwvergunningen gevestigd is. Indien RoAn Bouwvergunningen een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.